ನರೇಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ

ರೈತರ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ಹೆಸರು*

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ*

ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಜಿಲ್ಲೆ*

arrow&v

ತಾಲ್ಲೂಕು*

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ*

ಗ್ರಾಮ*

ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವರ್ಗ*

arrow&v

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ  ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಅರ್ಜಿ ತುಂಬಿರಿ-ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ಕಾಮಗಾರಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸದ ವಿನಂತಿ

ತೋಟಗಾರಿಕೆ

ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ

ಜಾನುವಾರು ಶೆಡ್

ರೇಷ್ಮೆಕೃಷಿ

ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

ಕಂದಾಯ ಗ್ರಾಮದ ಹೆಸರು*

ಸರ್ವೆ ಸಂಖ್ಯೆ*

* * ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿ ಗೆ ವಯಕ್ತಿಕ‌ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಟ ರೂ 2,50,000/- ಮೀರಬಾರದು