ನರೇಗಾ ಕರ್ನಾಟಕ

ಎಕ್ಸೆಲ್ ‌ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು‌ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ 

ಭರ್ತಿ‌ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ

ಎಕ್ಸೆಲ್ ‌ಫೈಲ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತಿ‌ಮಾಡಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ತಿಳಿಯಲು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ

2017‌ ರಿಂದ 2019 ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಭರ್ತ ಮಾಡಿ

ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಮತ್ತು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ( < 1 MB) ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. 

ಜಿಲ್ಲೆ*

arrow&amp;v

ತಾಲ್ಲೂಕು*

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ*

ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ*

ಫೈಲ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫೈಲ್ ( < 1 MB) ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.

*ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತುಂಬಿ