• Facebook
  • Twitter
  • Instagram

ªÀÄ£ÀgÉÃUÁ

ªÀĺÁvÀäUÁA¢ü gÁ¶ÖçÃAiÀÄ UÁæ«ÄÃt GzÉÆåÃUÀ SÁwæ AiÉÆÃd£É

ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬದು

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಂಗನವಾಡಿ

ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ

2020-21 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,500 ತೆರೆದ ಬಾವಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.

3623804.jpg

PÁAiÀÄPÀ «ÄvÀæ

¥sÀ¯Á£ÀĨsÀ«UÀ¼ÀÄ £ÉÃgÀªÁV ªÉƨÉʯï D¥ï ªÀÄÆ®PÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÊAiÀÄQÛPÀ PÁªÀÄUÁjUÀ¼À ¨ÉÃrPÉ ¸À°è¸À®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀªÀÅ PÁAiÀÄPÀ «ÄvÀæ ªÉƨÉʯï D¥ï ©qÀÄUÀqÉ ªÀiÁrzÉ.

JAqï2JAqï

JAqï2JAqï vÀAvÁæA±ÀªÀÅ PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀzÀ «£ÀÆvÀ£À ªÉ¨ï¸ÉêÉ

Fall Tokens

§zÀÄ ¤ªÀiÁðt ªÀiÁ¸ÁZÀgÀuÉ

gÉÊvÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ¼À°è DzÀåvÉAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ §zÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¸À®Ä CªÀPÁ±À PÀ°à¸À¯ÁVzÉ

EYXwAHGUEAIrcqu.jpg

F GavÀ ¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉåAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¤ÃªÀÅ AiÀiÁªÁUÀ ¨ÉÃPÁzÀgÀÆ £ÀªÀÄä£ÀÄß ¸ÀA¥ÀQð¹

Marble Surface

ªÀÄ£ÀgÉÃUÁ C¢ü¤AiÀĪÀÄ 2005

¸ÀÄvÉÆÛïÉUÀ¼ÀÄ

Marble Surface

ªÀiÁUÀð¸ÀÆaUÀ¼ÀÄ

MGNREGS Karnataka